Moderovanie FMEA

Ciele výcvikového kurzu

 • V nadväznosti na kurz FMEA umožniť účastníkom osvojiť si zručnosti potrebné na efektívne moderovanie tímu pri aplikácii metódy FMEA.
 • Poskytnúť skúseným aj začínajúcim moderátorom FMEA spätnú väzbu na ich ďalšie zlepšovanie s využitím dlhoročných skúseností lektora kurzu pri moderovaní FMEA tímov.

Obsah

Efektívne moderovanie FMEA

 • Úloha moderátora.
 • Postupy a techniky moderovania používané pri FMEA úlohách.

Výber a definovanie úlohy pre FMEA

 • Definovanie a verifikácia cieľov.
 • Stanovenie rozsahu a časového plánu aplikácie FMEA.
 • Popísanie štruktúry systému a jeho prvkov.
 • Praktické cvičenia. Spätná väzba a úlohy na zlepšenie moderovania.

Moderovanie postupu riešenia FMEA

 • Analýza chýb – nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
 • Ako moderovať kvalifikované stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od?
 • Ako pomôcť tímu stanoviť priority zlepšovania podľa stupňa potlačenia príčin a následkov chyby?
 • Ako vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení?
 • Praktické cvičenia. Spätná väzba a úlohy na zlepšenie moderovania.

Riešenie praktických otázok s ktorými sa stretáva moderátor

 • Ako zabezpečiť čo najefektívnejší priebeh procesu FMEA pri udržaní objektivity hodnotenia a „spoluvlastníctva“ členov tímu k výsledkom?
 • Riešenie konfliktov a rôznych názorov členov tímu na hodnotenie.
 • Štandardizácia postupu a prispôsobenie sa špecifikám danej úlohy.
 • Výmena praktických skúseností a plán zlepšovania sa.

Kurz je určený absolventom kurzu FMEA.