FMEA — Analýza možných chýb a ich dôsledkov

Predmetom FMEA je analýza chýb a ich dôsledkov s cieľom navrhnúť nápravné opatrenia, ktoré eliminujú existujúce alebo potenciálne chyby. FMEA môže byť aplikovaná nielen na výrobné procesy a výrobky, ale aj služby, finančné, sociálne a iné procesy. Výsledkom FMEA je prijatie účinných nápravných opatrení, ktoré znížia riziko, ktoré so sebou vznik chyby prináša. Určené rizikové číslo dáva do vzájomnej väzby význam chyby, pravdepodobnosť vzniku chyby, pravdepodobnosť odhalenia chyby. To umožňuje porovnanie jednotlivých chýb a sústredenie sa na príčiny, ktoré spôsobujú vznik chyby.

Ciele výcvikového kurzu

  • Pomôcť účastníkom porozumieť a prakticky využívať nástroje identifikácie a eliminácie známych alebo potenciálnych chýb a problémov v systéme, návrhu, procese alebo službe skôr, ako sa tieto chyby prejavia u zákazníka.

Obsah

FMEA v systémoch zabezpečenia kvality

Ciele a metodika FMEA

  • Systémová FMEA, FMEA procesu a návrhu (výrobku a procesu).

Postup pri aplikácii FMEA (s príkladmi)

  • Určenie štruktúry systému a jeho prvkov.
  • Popísanie funkcií a úloh, ktorých nositeľmi sú prvky systému.
  • Analýza chýb — nesprávnych funkcií pre každý skúmaný prvok systému.
  • Stanovenie koeficientov Vz, Vs, Od.
  • Určenie miery rizika/priority (MR/P).
  • Priority zlepšovania.
  • Stanovenie nápravných opatrení a meranie ich účinnosti.
  • Realizácia opatrení. Analýza silových polí.

Softvérova podpora a praktické otázky využitia FMEA v organizácii

FMEA odporúčame absolvovať po účasti na kurze QFD.