Komplexní rozvojová řešení pro e-commerce a e-shopy

Koncepce rozvoje pracovníků v oblasti e-commerce

FBE realizuje rozvojové programy pro pracovníky zákaznických, servisních a kontaktních call center a následně i e-shopů již od roku 1996, a to často včetně založení a zahájení provozu těchto pracovišť.V rozvoji jejich pracovníků a souvisejících procesů vycházíme z následující koncepce kombinace tréninků, stínování, koučinků, mystery shoppingů, analýzy a zlepšování procesů:

Typy realizovaných služeb

 • analýza a optimalizace procesů v rámci e-shopu v souvislosti s obsluhou zákazníků
 • příprava celkové koncepce rozvoje pracovníků e-shopu (a zejména operátorů klientských linek a chatů) v měkkých dovednostech
 • příprava a trénink nově nastupujících pracovníků klientských linek e-shopu příprava call skriptů a HELP manuálů pro různé kampaně,
 • pozice a situace ve vývoji e-shopu tréninky stávajících pracovníků klientských linek na různých pozicích: servisní hovory, obtížné hovory, hovory nesouvisející se službami e-shopu (in-comming calls) a další, prodej, akvizice, service to sales, out-going calls,
 • verifikace a dalšítrénink supervizorů na poskytování zpětné vazby operátorům zákaznických linek koučujícím způsobem
 • trénink interních trenérů a koučů v lektorských a koučovacích dovednostech
 • trénink týmlídrů a supervizorů v manažerských, tréninkových a koučovacích dovednostech
 • on-the-job stínování a koučování operátorů zákaznických linek, on-the-job stínování a koučování interních koučů a trenérů
 • výcvik managementu e-shopu v různých manažerských dovednostech mystery shopping a mystery calling
 • analýza kvality a vypracování zprávy
 • netiquette – e-mailová korespondence a chaty – gramatika, stylistika, grafika

A Obchod v první linii (B2B, B2C)

A1. Emailová a chatová komunikace s klienty

Netiquette – e-mailová a chatová komunikace (gramatika, stylistika, grafika – metodikou „souboj titánů“)

 • Analýza současného stavu a srovnání s konkurencí
 • Diktát na úvod
 • Význam profesionální emailové komunikace s klientem
 • Snímek tady a teď
 • Různé druhy písemné komunikace
 • Gramatika a stylistika
 • Grafická stránka e-mailové komunikace s klientem
 • Zdroje informací
 • Po dohodě se zadavatelem o pracovní náplni účastníků je možné zařadit téma: Komunikace o problémových tématech.

A2. Tréninky zaměřené na příchozí hovory

Základní trénink telefonování

 • principy telefonování
 • vytváření profesionálního dojmu
 • struktura telefonického rozhovoru
 • poskytování informací
 • vedení hovoru pomocí otázek a zpětná vazba (umění klást vhodné otázky)
 • předcházení základním chybám v telefonickém rozhovoru, aktivní naslouchání
 • práce s hlasem
 • uklidňující cvičení a relaxační metody

Trénink standardních telefonických rozhovorů

Orientace na zákazníka (hovořit řečí zákazníka), verbální komunikace, pozitivní vyjadřování, slova projevu zájmu o zákazníka, vytvoření databáze otázek.

Struktura standardních rozhovorů

 • informační (”normální”)
 • připomínky (”námitky”)
 • reklamace (”problém”)
 • technika přeskakující gramofonové desky
 • práce s hlasem

Trénink zvládnutí obtížných telefonických rozhovorů

Typy zákazníků

 • charakteristika typů zákazníků
 • rozpoznání jednotlivých projevů chování – typů během telefonického rozhovoru
 • přístup k zákazníkům na základě jejich identifikace

Struktura standardních rozhovorů

 • stížnost (”konflikt”)
 • kritika, jak se vyrovnávat s kritikou (3 techniky)
 • řešení telefonátů, které nesouvisí se službami společnosti
 • řešení znovu a znovu telefonujících “neodbytných zákazníků” (technika scénáře)

Trénink S2S (Service to Sales aneb jak překlopit servisní hovor na prodejní

 • Prodej na příchozích hovorech
 • Identifikace obchodního potenciálu
 • Nácvik identifikace obchodní příležitosti na příchozích hovorech
 • Analýza nahraných reálných rozhovorů z praxe účastníků
 • Překlopení servisního příchozího hovoru na prodejní
 • Umění nadchnout klienta pro službu/produkt
 • Reakce na odmítnutí nebo námitku
 • Tah na branku
 • Závěrečný audiotrénink – využití příchozího servisního hovoru jako obchodní příležitosti

Základy profesionální, zákaznicky orientované, telefonické komunikace

 • Práce s postoji účastníků
 • Úvodní audiotrénink
 • Zákaznická orientace
 • Základy profesionálního telefonického kontaktu
 • Příchozí telefonické hovory
 • Struktura profesionálního telefonického kontaktu
 • Verbální komunikace po telefonu
 • Umění klást otázky a vedení rozhovoru
 • Audiotrénink

Komunikace po telefonu s obtížným/rozzlobeným klientem – zvládání negativních emocí

 • Refresh – krátké opakování
 • Workshop
 • Překonávání námitek klienta
 • Trénink
 • Rozzlobený klient
 • Trénink
 • Kritika
 • Audiotrénink
 • Neoprávněný požadavek klienta
 • Audiotrénink
 • Vyrovnání se se stresem

V pokračovacích trénincích doporučujeme zařadit reakci na různé typy zákazníků, přesvědčivost a argumentaci.

A3. Tréninky zaměřené na odchozí hovory

Odchozí telefonické hovory

 • struktura odchozího telefonického rozhovoru
 • příprava na rozhovor
 • aktivní vedení rozhovoru
 • shrnutí rozhovoru a dohoda o dalším postupu
 • obsah odcházejícího rozhovoru (podle zadání, např. reakce na stížnosti po jejich prošetření, přivítání nových zákazníků a ověření jejich spokojenosti s poskytovanými službami, marketingový průzkum u existujících zákazníků a další)

Při tréninku odchozích telefonických rozhovorů je obsah tréninku podřízený cíli a obsahu odchozího telefonického rozhovoru.

A4. Tréninky zaměřené na prodejní dovednosti

Prodej po telefonu I.

 • proces prodeje
 • prodávání užitku
 • zjišťování potřeb a přání zákazníka, otázky na produkt
 • prezentace produktu, řešení
 • námitky, metodika, argumentace
 • uzavírání obchodu, nákupní signály
 • trénink telefonického obchodního rozhovoru (základní struktura, zjišťování potřeb, prezentace, námitka, uzavírání obchodu)
 • trénink telefonických obchodních rozhovorů (modifikované rozhovory s ohledem na typ zákazníka a širší kontext rozhovoru)

 Prodej po telefonu II. (2 dny) – cross selling, alternativní prodej, up selling

 • alternativní prodej, prodej alternativních produktů, když produkt požadovaný zákazníkem není k dispozici, nebo z potřeb zákazníka – je zřejmé, že jeho potřeby naplní lépe jiný produkt
 • doplňkový prodej, jak předat k produktu, který zákazník kupuje, další produkty společnosti
 • cross selling – prodej produktů finanční skupiny nebo „matky a dcerek“ v celé škále
 • odhad potřeb a jeho potvrzování prostřednictvím otázek
 • segmentace trhu, vliv segmentů na odhad potřeb a obchodní rozhovory
 • budování vztahu s klientem (psychologie prodeje)
 • rétorika, malá abeceda formulací

Specifický trénink prodeje v rámci reklamní kampaně (vhodný jako doplňkový trénink k tréninku Prodej po telefonu I.)

 • struktura rozhovoru (pozdrav, představení a úvodní standardní formulace, otázka: co potenciálního zákazníka zaujalo, identifikace míry jeho rozhodnutí, identifikace potřeb, přesvědčivá prezentace nabídky propagovaného produktu, překonávání případných námitek, uzavírání obchodu, shrnutí dalšího postupu, závěrečné standardní formulace, pozdrav, rozloučení)
 • zjišťování míry rozhodnutí klienta, už kupuje, váhá nebo se jen blíže informuje a identifikace potřeb
 • přesvědčivá prezentace
 • překonání případných námitek a uzavírání obchodu

Celý trénink je cíleně zaměřený na nabídku prezentovanou společností v reklamní kampani.

Pro malé skupiny (3-4 lidi), které mají dobrou praxi s prodejem po telefonu, je vhodný také rozsah tréninku půl dne.

Nové trendy v prodeji po telefonu

 • Workshop 1 – Generace Y a Z
 • Workshop 2 – Aktualizace používaného slovníku
 • Workshop 3 – Jak prezentovat podobnost rozdílným způsobem
 • Audiotrénink
 • Workshop 4 – Fenomén „je překontaktováno“
 • Workshop a trénin

B Rozvoj v druhé linii

B1. Leadership pro vedoucí pracovníky e-shopů

Řízení spolupracovníků

 • řízení spolupracovníků, cíle řízení, řídící cyklus, úloha systému v řízení
 • role supervizora, dosahovat cíle organizace, udržovat systém, rozvíjet systém
 • hodnocení versus koučování = dvojrole supervizora, význam motivace, rozvoj pracovníků
 • poskytování zpětné vazby, pochvala, pokárání, pozitivní usměrňování a rozhovor o nežádoucím chování
 • řešení konfliktů v pracovním týmu, typy konfliktů, čtyři pozice vztahu a ocenění, tlumení hněvu, postupy při účinné řešení konfliktů

Koučink spolupracovníků

 • koncept koučinku, koučink jako nástroj rozvoje a motivace spolupracovníků
 • stanovování cílů koučinku, standardy výkonu, cíle oddělení a jejich vliv na tvorbu participačních cílů koučinku, koučink dobrých, průměrných a podprůměrných pracovníků
 • plánování koučinku, efektivní využívání času, jak se vyhnout časovým ztrátám při koučinku
 • vedení koučovacího rozhovoru a jeho struktura
 • pravidla koučovacího rozhovoru – hodnotit výkon, být stručný, vyjadřovat se věcně a přesně, dbát na motivaci
 • podpůrné komunikační techniky – překonávání námitek některých koučovaných

B2. Individuální stínování a koučink vybraných pracovníků dle zadání klienta

Individuální stínování a koučink

Za předpokladu, že si koučink objednavatel nezajišťuje interně, máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme stínování a koučink operátorů, supervizorů, interních koučů a dalších cílových skupin. Výstupem jsou plány osobního rozvoje jednotlivých koučovaných, zpráva ze stínování a koučinku včetně identifikace rozvojových potřeb a doporučeného dalšího rozvoje koučovaných.

B3. Specializované tréninky

Od VyHoření k VyNoření – psychohygiena a stress management pro pracovníky zákaznických linek

 • Prevence a překonávání stresu
 • Co je syndrom vyhoření (SV)?
 • Kdo je nejvíc ohrožený?
 • Fáze syndromu vyhoření
 • Jak poznáme SV?
 • Co mám změnit?
 • Jak je třeba to změnit?
 • Hrníček pohody
 • Plán osobního rozvoje

Ve verzi pro týmlídry, supervizora a jiné manažery je zařazen nácvik komunikace vedoucího s podřízeným pracovníkem, který již syndromem vyhoření trpí.

B4. Logistika a Supply Chain Management

Úvod do logistiky a SCM

 • Lean a logistické procesy
 • Zvládání poptávky a flexibilita

 Hlavní logistické procesy

 • Řízení skladů/Warehouse Management
 • Interní logistika a zásobování
 • Materiálové hospodářství

 Řízení dodavatelských řetězců/ Supply Chain Management

 • Řízení skladů
 • Typy skladů: supermarkety, adresné/chaotické sklady, fixní sklady a pod.
 • Strategie a plánování: dosah skladových zásob v čase, skladování náhradních dílů, náklady na skladování
 • Transportní systémy
 • Materiálový tok

 Materiálové hospodářství

 • Určení spotřeby
 • Disponování materiálem
 • Inventura
 • Externí logistika a transport

 Interní logistika a řízení výroby

 • Typy výroby a vhodné logistické principy (tah, tlak, JIT, JIS)
 • Způsoby zásobování výroby
 • Informační toky z pohledu interní logistiky (kanban, heijunka, conwip, IT systémy a pod)
 • Management hodnotových toků (VSM) v zkratce

 Supply Chain Management

 • Nestabilita zákaznických objednávek a předpověď poptávky
 • Integrace SCM (návrh produktu, starostlivost o zákazníky, plánování výroby, outsourcing)
 • Typy dodavatelských řetězců
 • Řízení dodavatelů (výběr, hodnocení, rozvoj a audit).
 • Rizika v dodavatelských řetězcích (TOC, kartelové dohody, diverzifikace dodavatelů, přírodní
  a politicko-ekonomické podmínky).

C. Creatixo

Creatixo je online test aplikované kreativity a inovativnosti měřící 9 kompetencí a 77 dílčích postojů a dovedností. Na základě svých výsledků si každý účastník v online platformě sestaví svůj plán osobního rozvoje a vybere si některé z 270 doporučených aktivit na rozvoj vybraných kompetencí.Osobní rozvoj lze propojit se sérií týmových workshopů na osvojení kreativních metod skupinové práce a na řešení vybraných firemních problémů a také o individuální či skupinové projekty zlepšovánía inovací s konkrétními efekty pro firmu.

D. Řešení na míru

Pro klienty připravujeme program na míru, dle jeho potřeb. Ten může sestávat jak z konkrétních tréninkových programů na vyžádání, tak z moderování strategických, řešících nebo tvůrčích workshopů a porad externím facilitátorem.Realizujeme projekty na optimalizaci firemních procesů, odstraňování plýtvání a řešení problémů.

Máte zájem o naše služby?

Napište nebo zavolejte