Analýza rizik v procesech a systémech a management rizik

Cíl tréninku / workshopu

 • Účastníci kurzu získají efektivní formou znalosti o principech, standardech a praktický návod k aplikaci vybraných nástrojů managementu rizik.
 • Pod vedením externího moderátora tým v rámci tréninku uskuteční aplikaci vybraných metod analýzy a managementu rizik na vlastní podmínky účastníků.

Obsah

Proces řízení rizik

 • Současné trendy v řízení rizik.
 • Principy řízení rizik při zavádění nových projektů. Best Practice.
 • Firemní strategie managementu rizik. Cíle, úroveň akceptovatelnosti rizika.

Analýza rizik

 • Identifikace rizik.
 • Podrobný popis rizika. Identifikace příčin a závažnosti rizika.
 • Odhad rizik z hlediska pravděpodobnosti výskytu a možných následků.
 • Metodika analýzy rizika.
 • Praktická cvičení aplikované na oblast odpovědnosti účastníků kurzu.

Vyhodnocení rizik, zvládání rizik a přezkoumání procesu řízení rizik

 • Plánování reakcí na rizika:
  • tvorba opatření ke snížení hrozby dopadu.
 • Řízení rizik:
  • realizace reakčních plánů,
  • sledování identifikovaných a zbytkových rizik,
  • identifikace nových rizik,
  • hodnocení efektivity procesů řízení rizik,
  • dokumentace rizik do znalostní databáze. Lessons Learned.

Komunikace managementu pro snížení rizik

 • Cíle komunikace a zainteresovaných stran.
 • Vytvoření komunikačního plánu.
 • Praktické cvičení aplikované na oblast odpovědnosti účastníků kurzu.

Aplikace hodnocení rizik v zavedených procesech v organizaci

 • Hodnocení rizik napříč zavedenými procesy v organizaci.
 • Monitorování rizik.
 • Řízení rizik. Účinná zpětná vazba.
 • Stanovení návrhů preventivních opatření.