QFD — Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov

Metodika QFD má svoj pôvod v Japonsku, keď ju na konci 70. rokov úspešne použili japonskí výrobcovia pri zvyšovaní konkurencieschopnosti ich áut na americkom a európskom trhu. Z Japonska sa postupne rozšírila do USA a Európy. Dnes je QFD jednou zo štandardných metodík (napr. VDA 4), ktorá sa používa v procesoch plánovania, pri návrhu produktov a procesov a zlepšovaní procesov v priemysle a službách. Jej výstupy umožňujú efektívne nasadiť metódu FMEA a ďalšie nástroje zlepšovania.

Ciele výcvikového kurzu

  • Pomôcť porozumieť a prakticky využívať metódu prenášania požiadaviek zákazníkov do podnikových procesov.

Obsah

QFD — Požiadavky zákazníka

  • Zistenie „hlasu zákazníka“ a určenie dôležitosti. Vnútorní a vonkajší zákazníci.
  • Hodnotenie naplnenia požiadaviek v porovnaní s konkurenciou z pohľadu zákazníka.
  • Zber a vyhodnotenie dát. Zistenie kritických požiadaviek zákazníkov na produkt alebo proces.

QFD — Technické parametre

  • Špecifikácia kľúčových parametrov procesov a systémov — vnútropodnikové znaky kvality.

QFD — Analýza matice, určenie cieľov a priorít

  • Vytvorenie matice medzi požiadavkami zákazníkov a technickými parametrami procesov, výrobkov alebo služieb.
  • Určenie korelácie medzi technickými parametrami.

Benchmarking — porovnávanie sa s najlepšími

  • Konkurenčná analýza alebo porovnanie sa s „best practices“.

Prípadová štúdia QFD, príklady a cvičenia. Ukážky aplikácie QFD v praxi.

Aplikácia QFD v organizácii

  • Riešenie otázok aplikácie v oblasti pôsobnosti účastníkov kurzu.

QFD odporúčame absolvovať pred účasťou na kurze FMEA.