MW – Moderovanie workshopov
riešenia problémov a zlepšovania procesov

Zdokonalenie sa v moderovaní procesných a projektových tímov prináša schopnosť zamerať sa na najdôležitejšie úlohy tímu a efektívne využiť čas stretnutí tímu. Moderátori dokážu profesionálne zvládnuť problémové situácie a udržať nasmerovanie práce zúčastnených. Členovia tímov zlepšovania sú schopnejší a motivovaní aktívne spolupracovať pri riešení úloh.

Obsah

Kľúčové faktory úspechu pri moderovaní workshopu

  • Motivačné príklady skúseností z praxe.
  • Videofilm s ukážkami tímového riešenia úloh a zlepšovania procesu.

Príprava na moderovanie workshopu

  • Stanovenie cieľov a očakávaných výstupov.
  • Príprava plánu workshopu a rozdelenie úloh.

Postup pri moderovaní workshopu

  • Úlohy moderátora a techniky vedenia workshopu.
  • Zvládnutie rozbehu workshopu a udržanie výkonu tímu.
  • Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
  • Vizualizácia a porozumenie procesu.

Efektívne využívanie nástrojov tímovej práce

Ako využiť pri moderovaní rôzne typy brainstormingu, grafickú analýzu procesu, diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít a získania konsenzu pri definovaní záverov.

Riešenie problému – Videotréning moderovania workshopu

  • Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie. Videotréning so spätnou väzbou.
  • Plán ďalšieho zlepšovania účastníkov.

Pred kurzom Moderovanie workshopov odporúčame absolvovať tréning Riešenie problémov metódou 8D alebo podobný kurz metód riešenia problémov.