8D – Riešenie problémov metódou 8D

Ciele výcvikového kurzu

  • Poskytnúť efektívnu štandardizovanú metodiku riešenia problémov 8D (8 disciplín) zavedenú v oblasti dodávateľov automobilového priemyslu (ISO/TS 16949) s rozširujúcimi sa aplikáciami v rôznych oblastiach výroby, rovnako ako aj v službách.
  • Proces 8D predstavuje postup určenia koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia. V prípade potreby môže byť jeho výsledkom zmena systému,ktorá zabráni výskytu podobného problému.

Obsah

Prečo využívať metodiku 8D

  • Príklad riešenia sťažnosti zákazníka a následných nápravných a preventívnych opatrení.
  • Rýchle a účinné riešenie problému a ochránenie zákazníka od nežiaducich dôsledkov.

Metodika a nástroje 8D

D0 – Príprava na proces 8D.
D1 – Založenie tímu.
D2 – Popis problému.
D3 – Návrh dočasných nápravných opatrení.
D4 – Určenie a verifikácia koreňových príčin (Root Causes) a bodu úniku (Escape Point).
D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení.
D6 – Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení.
D7 – Prevencia výskytu problému (štandardizácia, audit).
D8 – Uznanie jednotlivcov a tímu za dosiahnutý výsledok.

Vedenie záznamov zo stretnutí tímu (dokumentácia 8D)

  • Záznamy, vizualizácia, štandardizácia.

Na kurz 8D nadväzuje tréning moderovania riešenia problémov (MW – Moderovanie workshopov).