Tréninky zaměřené na příchozí hovory

Základní trénink telefonování (2 dny)

 • principy telefonování
 • vytváření profesionálního dojmu
 • struktura telefonického rozhovoru
 • poskytování informací
 • vedení hovoru pomocí otázek a zpětná vazba (umění klást vhodné otázky)
 • předcházení základním chybám v telefonickém rozhovoru, aktivní naslouchání
 • práce s hlasem
 • uklidňující cvičení a relaxační metody

Trénink standardních telefonických rozhovorů (2 dny)

 • orientace na zákazníka (hovořit řečí zákazníka), verbální komunikace, pozitivní vyjadřování, slova projevu zájmu o zákazníka, vytvoření databáze otázek
 • Struktura standardních rozhovorů
 • informační (”normální”)
 • připomínky (”námitky”)
 • reklamace (”problém”)
 • technika přeskakující gramofonové desky
 • práce s hlasem

Trénink zvládnutí obtížných telefonických rozhovorů (2 dny)

 • Typy zákazníků
 • charakteristika typů zákazníků
 • rozpoznání jednotlivých projevů chování - typů během telefonického rozhovoru
 • přístup k zákazníkům na základě jejich identifikace
 • Struktura standardních rozhovorů
 • stížnost (”konflikt”)
 • kritika, jak se vyrovnávat s kritikou (3 techniky)
 • řešení telefonátů, které nesouvisí se službami společnosti
 • řešení znovu a znovu telefonujících “neodbytných zákazníků” (technika scénáře)

 

Trénink S2S (Service to Sale aneb jak překlopit servisní hovor na prodejní (2 dny)

 • Prodej na příchozích hovorech
 • Identifikace obchodního potenciálu
 • Nácvik identifikace obchodní příležitosti na příchozích hovorech
 • Analýza nahraných reálných rozhovorů z praxe účastníků
 • Překlopení servisního příchozího hovoru na prodejní
 • Umění nadchnout klienta pro službu/produkt
 • Reakce na odmítnutí nebo námitku
 • Tah na branku
 • Závěrečný audiotrénink - využití příchozího servisního hovoru jako obchodní příležitosti
 • Základy profesionální, zákaznicky orientované, telefonické komunikace
 • Práce s postoji účastníků
 • Úvodní audiotrénink
 • Zákaznická orientace
 • Základy profesionálního telefonického kontaktu
 • Příchozí telefonické hovory
 • Struktura profesionálního telefonického kontaktu
 • Verbální komunikace po telefonu
 • Umění klást otázky a vedení rozhovoru
 • Audiotrénink

 

Komunikace po telefonu s obtížným/rozzlobeným klientem – zvládání negativních emocí

 • Refresh - krátké opakování
 • Workshop
 • Překonávání námitek klienta
 • Trénink
 • Rozzlobený klient
 • Trénink
 • Kritika
 • Audiotrénink
 • Neoprávněný požadavek klienta
 • Audiotrénink
 • Vyrovnání se se stresem
 • V pokračovacích trénincích doporučujeme zařadit reakci na různé typy zákazníků, přesvědčivost
 • a argumentaci.

Tréninky zaměřené na odchozí hovory

Odchozí telefonické hovory (1-2 dny podle typu hovorů)

 • struktura odchozího telefonického rozhovoru
 • příprava na rozhovor
 • aktivní vedení rozhovoru
 • shrnutí rozhovoru a dohoda o dalším postupu
 • obsah odcházejícího rozhovoru (podle zadání, např. reakce na stížnosti
  po jejich prošetření, přivítání nových zákazníků a ověření jejich spokojenosti s poskytovanými službami, marketingový průzkum u existujících zákazníků a další)
 • Při tréninku odchozích telefonických rozhovorů je obsah tréninku podřízený cíli a obsahu odchozího telefonického rozhovoru.

 

Retenční telefonický rozhovor I. (2 dny)

 • workshop o specifikách retenčních rozhovorů
 • identifikace důvodů pro zrušení smlouvy, identifikace míry definitivnosti zákazníkům prezentovaného stanoviska
 • vyjednávání v kontextu retence, přístupy, etapy a techniky vyjednávání, příprava
 • umět se citlivě zeptat, vcítit se do klienta
 • průběh vyjednávání v retenčním rozhovoru kladení otázek pro zjišťování příčin ukončení a pro možnosti nabídnutí nové nabídky
 • barometr odchodu
 • návrhy, námitky, argumentace, přesvědčování, ukončení hovoru
 • klientem pozitivně přijímané formulace
 • komunikace - technika vysvětlování, zpětná vazba, použití pozitivních formulací jako podpora přesvědčivosti v práci pracovníka retencí
 • typy zákazníků - projevy chování zákazníků, jak s nimi jednat
 • vyhodnocení retenčního rozhovoru, zhodnotit zda jsme dosáhli svých cílů

Retenční rozhovor II. (2 dny)

 • přesvědčivost a argumentace: vystupovat z pozice společného cíle, porozumět jinému názoru, vyjádřit porozumění pro jiný názor, podat vysvětlení (argumentace) svého postoje z pohledu společného cíle, ověření
 • pokročilé techniky argumentace: argumentování užitkem, typy argumentace, následné otázky a diskuze, metoda „TEL“ - dvě hemisféry mozku, uvádění faktů, racionální apel, zapojení citů, emocionální apel, tvrzení, emoce, logika
 • audiotrénink situací z praxe, poslech nahrávek z praxe účastníků, analýza, odborná zpětná vazba lektora, sdílení best practices

 

Vymáhání pohledávek I. (2 dny)

 • rámcový přehled způsobů vymáhání pohledávek – definování firemního kontextu
 • vytváření profesionálního dojmu, zkušenost, odbornost a profesionální komunikace, srozumitelné vyjadřování a práce s hlasem
 • struktura standardního rozhovoru o pohledávce, příprava na telefonický rozhovor
  o pohledávce, principy vedení rozhovoru o pohledávce a získání závazku
 • Komunikace a jednání s dlužníkem - inkasování pohledávek pomocí telefonu
 • typy „klientů - dlužníků“, jak s nimi jednat
 • zvládání námitek, připomínek zákazníků a technika jejich zvládání
 • účinná argumentace
 • vybrané asertivní techniky související s vymáháním pohledávek, technika poškrábané gramofonové desky           

 

Vymáhání pohledávek II. (2 dny)

 • refresh a prohlubovací trénink
 • doplnění principů profesionálního telefonického kontaktu, zpětná vazba (otázky), otevřené
  a uzavřené otázky, vybrané techniky aktivního naslouchání
 • řešení obtížných situací v komunikaci s „klientem - dlužníkem“
 • zvládání konfliktních a agresivních projevů chování, technika zvládání negativních emocí
  a asertivní technika scénář
 • kritika - umění přijímat kritiku
 • získávání souhlasu - vybrané techniky získávání souhlasu
 • netiquette - pravidla profesionálního e-mailování při vymáhání pohledávek
 • audiotrénink (zařazen průběžně po celou dobu trvání kurzu)

 

Vymáhání pohledávek III. (2 dny) – asertivní přístup a umění vyjednávat

 • asertivita - seznámení se s komunikačním stylem, definice a podstata asertivity
 • asertivní formy chování, vybrané asertivní techniky
 • vyjednávání, příprava na vyjednávání, průběh vyjednávání, diskuze, návrhy,         dohoda, standardní taktiky, přesvědčování a argumentace
 • vyhodnocení vyjednávání
 • další vybrané nátlakové techniky při vyjednávání, jejich identifikace a využití při vyjednávání, taktiky proti manipulaci
 • stress management - možnosti prevence a uklidňující techniky použitelné na pracovišti
 • trénink (zařazen průběžně po celou dobu trvání kurzu)

Tréninky zaměřené na prodej

Prodej po telefonu I. (2 dny)

 • proces prodeje
 • prodávání užitku
 • zjišťování potřeb a přání zákazníka, otázky na produkt
 • prezentace produktu, řešení
 • námitky, metodika, argumentace
 • uzavírání obchodu, nákupní signály
 • trénink telefonického obchodního rozhovoru (základní struktura, zjišťování potřeb, prezentace, námitka, uzavírání obchodu)
 • trénink telefonických obchodních rozhovorů (modifikované rozhovory s ohledem na typ zákazníka a širší kontext rozhovoru)

 

Prodej po telefonu II. (2 dny) – cross selling, alternativní proédej, up selling

 • alternativní prodej, prodej alternativních produktů, když produkt požadovaný zákazníkem není k dispozici, nebo z potřeb zákazníka je zřejmé, že jeho potřeby naplní lépe jiný produkt
 • doplňkový prodej, jak předat k produktu, který zákazník kupuje, další produkty společnosti
 • cross selling – prodej produktů finanční skupiny nebo „matky a dcerek“ v celé škále
 • odhad potřeb a jeho potvrzování prostřednictvím otázek
 • segmentace trhu, vliv segmentů na odhad potřeb a obchodní rozhovory
 • budování vztahu s klientem (psychologie prodeje)
 • rétorika, malá abeceda formulací

Specifický trénink prodeje v rámci reklamní kampaně (1 den)

(vhodný jako doplňkový trénink k tréninku Prodej po telefonu I.)

 • struktura rozhovoru (pozdrav, představení a úvodní standardní formulace, otázka: co potenciálního zákazníka zaujalo, identifikace míry jeho rozhodnutí, identifikace potřeb, přesvědčivá prezentace nabídky propagovaného produktu, překonávání případných námitek, uzavírání obchodu, shrnutí dalšího postupu, závěrečné standardní formulace, pozdrav, rozloučení)
 • zjišťování míry rozhodnutí klienta, už kupuje, váhá nebo se jen blíže informuje a identifikace potřeb
 • přesvědčivá prezentace
 • překonání případných námitek a uzavírání obchodu
 • Celý trénink je cíleně zaměřený na nabídku prezentovanou společností v reklamní kampani.
 • Pro malé skupiny (3-4 lidi), které mají dobrou praxi s prodejem po telefonu, je vhodný také rozsah tréninku půl dne.

 

Nové trendy v prodeji po telefonu (2 dny, možno připravit zkrácenou verzi)

 • Workshop 1 - Generace Y
 • Workshop 2 - Aktualizace používaného slovníku
 • Workshop 3 - Jak prezentovat podobnost rozdílným způsobem
 • Audiotrénink
 • Workshop 4 - Fenomén „je překontaktováno“
 • Workshop a trénink

 Emailová komunikace se zákazníky

Netiquette – e-mailová korespondence (gramatika, stylistika, grafika – metodikou „souboj titánů“)(2 dny)

 • Analýza současného stavu a srovnání s konkurencí
 • Diktát na úvod
 • Význam profesionální emailové komunikace s klientem
 • Snímek tady a teď
 • Různé druhy písemné komunikace
 • Gramatika
 • Stylistika
 • Grafická stránka e-mailové komunikace s klientem
 • Zdroje informací
 • Po dohodě se zadavatelem o pracovní náplni účastníků je možné zařadit téma: Komunikace o problémových tématech

 Speciální tréninky

Od VyHoření k VyNoření (1 den)

 • Co je syndrom vyhoření (SV)?
 • Kdo je nejvíc ohrožený?
 • Fáze syndromu vyhoření
 • Jak poznáme SV?
 • Co mám změnit?
 • Jak je třeba to změnit?
 • Hrníček pohody
 • Plán osobního rozvoje
 • Ve verzi pro týmlídry, supervizora a jiné manažery (2 dny) je zařazen nácvik komunikace vedoucího s podřízeným pracovníkem, který již syndromem vyhoření trpí.

Tréninky zaměřené na vedoucí pracovníky CC

Řízení spolupracovníků (2-3 dny)

 • řízení spolupracovníků, cíle řízení, řídící cyklus, úloha systému v řízení
 • role supervizora, dosahovat cíle organizace, udržovat systém, rozvíjet systém
 • hodnocení versus koučování = dvojrole supervizora, význam motivace, rozvoj pracovníků
 • poskytování zpětné vazby, pochvala, pokárání, pozitivní usměrňování a rozhovor o nežádoucím chování
 • řešení konfliktů v pracovním týmu, typy konfliktů, čtyři pozice vztahu a ocenění, tlumení hněvu, postupy při účinné řešení konfliktů

Koučink (2 dny)

 • koncept koučinku, koučink jako nástroj rozvoje a motivace spolupracovníků
 • stanovování cílů koučinku, standardy výkonu, cíle oddělení a jejich vliv na tvorbu participačních cílů koučinku, koučink dobrých, průměrných a podprůměrných pracovníků
 • plánování koučinku, efektivní využívání času, jak se vyhnout časovým ztrátám
  při koučinku
 • vedení koučovacího rozhovoru a jeho struktura
 • pravidla koučovacího rozhovoru - hodnotit výkon, být stručný, vyjadřovat
  se věcně a přesně, dbát na motivaci
 • podpůrné komunikační techniky - překonávání námitek některých koučovaných Individuální koučink vybraných pracovníků dle zadání klienta

Individuální koučink (rozsah dle dohody)

 • za předpokladu, že si koučink objednavatel nezajišťuje interně, máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme koučink operátorů, supervizorů, interních koučů a dalších cílových skupin podle požadovaného rozsahu a předmětu koučinku lze realizovat 1 až max. 3 koučinková setkání za den výstupem jsou plány osobního rozvoje jednotlivých koučovaných, zpráva z koučinku včetně identifikace rozvojových potřeb a doporučeného dalšího rozvoje koučovaných