Teambuilding

Pro naše klienty realizujeme taktéž teambuildingy menšího či většího charakteru v outodoor či indoor prostředí. Teambuildingy, pokud jsou vedené profesionálně, jsou efektivním nástrojem na utužení kolektivu, posílení loajality firmy či naplnění speciálních zadaných firemních cílů.

Teambuildingy jsou postaveny na postupech induktivního učení. Na základě společného zážitku se v rámci analýzy vyvozují všeobecně platné principy, které se aplikují na situaci ve firmě a týmu. Zároveň probíhá vzájemné lepší poznávání účastníků teambuildingu. Společný zážitek je vytvářený různými outdoorovými a indoorovými aktivitami menšího rozsahu. Důraz se klade na jejich analýzu a spojení identifikovaných principů do praxe účastníků. Outdoorové a indoroové aktivity se sestavují tak, aby maximálně podporovaly zadané cíle.

Rozsah jednotlivých teambuildingů je 1 až 2 dny. Počet účastníků na jednom teambuildingu vedeném jedním lektorem a asistentem je 6 – 14. V případě zájmu o teambuilding pro větší skupinu je možné nasazení více lektorů a asistentů (máme zkušenosti se skupinami do 80 účastníků).

Teambuilding se většinou skládá z několika outdoorových a indoorových aktivit menšího rozsahu, kterými vytváříme společný zážitek účastníků. V případě špatného počasí jsou nachystané indoorové verze navrhovaných aktivit.

Po každé aktivitě následuje její analýza formou workshopu, která je cíleně zaměřená. Odpovídáme při ní na otázky – „Co jsme si při této aktivitě uvědomili o sobě, našem týmu, komunikaci, spolupráci, postupu řešení úkolu atd.?“ – z pohledu sledovaného cíle. Po uvědomění si všeobecných principů na základě analyzované aktivity následuje druhá fáze, kde si klademe otázky: „Kde při naší práci vznikají podobné situace?“ „Jak je řešíme?“ „Které poznatky z aktivity a její analýzy je dobré použít v naší praxi?“

Součástí práce na teambuildingu může být i zpracování Plánu osobního rozvoje. Po ukončení teambuildingu je o jeho průběhu a splnění cílů zpracovaná zpráva.

Možné cíle teambuildingu.

 • Upevnění spolupráce členů týmu a rozvoj vzájemné komunikace.
 • Uvědomit si důležitost týmové spolupráce a komunikace uvnitř týmu.
 • Zlepšit komunikaci mezi organizačními jednotkami společnosti.
 • Podpořit sledování společných cílů společnosti a oslabit sledování dílčích cílů organizačních jednotek.
 • Identifikace a zlepšování firemní kultury
 • Najít opatření na řešení problémů ve firemní kultuře.
 • Kreativita jednotlivých členů týmu a nutnost vzájemné podpory a spolupráce.
 • Odhalit případné komunikační problémy kolektivu, ale i doteď netušené rezervy celého týmu i jednotlivců.
 • Osobnostní růst, překonání sebe samého.
 • Nové podněty, impulzy k další společné práci.
 • Nalezení týmových a svých osobních silných a slabých stránek při plnění týmových aktivit a výzev.
 • Posilnění důvěry, otevřenosti, soudržnosti.
 • Uvolnit každodenní pracovní stres.
 • Poznat se v rámci pracovního kolektivu v nových situacích.

Cíle a obsah konkrétního teambuildingu sestavíme podle Vašich potřeb a očekávání.

Ukázka některých vybraných teambuildingových aktivit

Simulace ZAP


Simulace ZAP je dvojkolová simulace týmové a mezitýmové spolupráce zaměřené na zlepšování měřitelných výsledků KPI a zlepšování interní/externí komunikace. Simulace má špionážní zápletku. Každý soutěžící tým má stejnou špionážní úlohu a hodnotí se její splnění. Při plnění úkolu překonávají účastníci různé překážky a doplňkové úkoly.

Charakteristika simulace: Tým má získat maximální hodnotu KPI. Výsledky, které se do KPI promítají, mají rozdílnou prioritu. Tým je rozdělený na tři skupiny a má si v rámci zadaných omezení stanovit nejefektivnější strategii na dosažení nejlepšího výsledku. Hra se realizuje ve dvou kolech, mezi kterými si tým udělá workshop zaměřený na radikální zvýšení dosažené hodnoty KPI.

Analýza hry může být zaměřená na:

 • porozumění zadání a vliv priorit na výsledek,
 • systém v komunikaci,
 • význam průřezových týmů,
 • kreativitu a nové podněty na zlepšování práce,
 • stanovování cílů a dosahování lepších výsledků.
 

Rapa Nui (Velikonoční ostrov)


Účastníci jsou rozděleni do 10 – 12 členných skupin. Jejich úkolem je stavět sochy na Velikonočním ostrovu (sochy jsou mírně zmenšené). Aktivita je zaměřená hlavně na rozvoj kreativity a inovativnosti řešení.

Analýza aktivity je zaměřená na:

 • kreativitu,
 • inovativní proces,
 • prosazení inovativních nápadů,
 • řešení tvořivých napětí v týmu.

Hoďme si blátem
 

Zážitková aktivita, při které účastníci navrhují další zlepšení právě vykonané práce. Do terče si hodí blátem a na tabuli zapíšou svůj návrh na zlepšení.

Technika se využívá při inovacích a motivaci pracovníků na další zlepšování kvality a výkonnosti jako i na bilancování právě končícího pracovního roku či projektu, na kterém pracovali a posilnění motivace účastníků na zlepšování výkonů v dalším roce či období.

 

Gap Analysis


Aktivita využívá pro Gap Analýzu vizuální a zážitkovou formu. Účastníci rozdělení do skupin definují na škále nebo terči současný stav, budoucí žádaný stav a jaké aktivity a opatření pro dosažení žádaného stavu udělají.

Gap Analýza může být zrealizovaná na úrovni:

 • celé firmy,
 • oddělení nebo jiné organizační jednotky společnosti,
 • jednotlivce.

Další Teambuildingové aktivity:

 • Čínská řeka
 • Různé typy štafet s plněním úkolů na stanovištích
 • Komunikační hry (Zin obelisk, Balón, Detektivka atd.),
 • Týmové hry (Letiště, Ostrovy, Nulový součet, Bleskový míček, atd.)
 • Stavba letadel
 • Stavba věže
 • Hraní rolí
 • Myslící klobouky
 • Teambuildingový Geocashing a mnohé další