Koučování:

Bobek, M., Peniška, P. Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese. Brno: NC Publishing, 2008

Parma, P. Umění koučovat. Praha: Alfa, 2006

Whitmore, J. Koučování: Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press, 2004

Rogersovský na osobu zaměřený přístup:

Tolan, J. Na osobu zaměřený přístup v poradenství a psychoterapii. Praha: Portál, 2006

Vymětal, J., Rezková, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, 2001

Vymětal, J. Rogersovská psychoterapie. Praha: Čs. spisovatel, 1996

Nykl, L. Pozvání do rogersovské psychologie: Přístup zaměřený na člověka. Brno: Barrister & Principal, 2004

Rogers, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998

Gestalt terapie:

Mackewn, J. Gestalt psychoterapie: Moderní holistický přístup k psychoterapii. Praha: Portál, 2004

Zinker, J. Tvůrčí proces v Gestalt terapii. Brno: Era, 2004

Perls, F., Hefferline, R. F., Goodman, P. Gestalt terapie: Vzrušení a růst lidské osobnosti. Praha: Triton, 2004

Perls, F. Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996

Oaklander, V. Třinácté komnaty dětské duše: Využití Gestalt terapie ve výchově. Olomouc: Drvoštěp, 2003

Polsterovi, M. a E. Integrovaná Gestalt terapie. Boskovice: Albert, 2000

Yontef, G. M. Gestaltterapie: Uvědomování, dialog a proces; Historie a současnost. Praha: Triton, 2009.

Ericksonská strategická terapie a hypnóza:

Erickson, M., H., Rossi, E. L. Hypnotické světy: Klinická hypnóza a nepřímé sugesce. Brno: Emitos, 2009

Haley, J. Neobvyklá psychoterapie Miltona Ericksona. Praha: Triton, 2003

Hoskovec, J., Hoskovcová, S. Psychologie hypnózy a sugesce. Praha: Portál, 1998

Kratochvíl, S. Klinická hypnóza. Praha: Portál, 2009

Svoboda, M. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. Brno: MU, 2003

Zeig, J. K., Munion, W. M. Milton H. Erickson. Praha: Triton, 2007

Daseinsanalýza a logoterapie:

Čálek, O. Skupinová daseinsanalýza: Možnost být sám sebou. Praha: Triton, 2005

Frank, V. E. Lékařská péče o duši: Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 2006

Hlavinka, P. Daseinsanalýza: Setkání filozofie s psychoterapií. Praha: Grada, 2008

Jungiánský přístup:

Jung, C. G. Analytická psychologie, její teorie a praxe: Tavistocké přednášky. Praha: Academia, 1993

Jung, C. G. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995

Jung, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994

Kastová, V. Dynamika symbolů: Základy jungovské psychoterapie. Praha: Portál, 2000

Riedel, I. Obrazy v terapii, umění a náboženství: Interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. Praha: Portál, 2002

Seifert, A. L., Seifert, T., Schmidt, P. Aktivní imaginace: Práce s fantazijními obrazy a jejich vnitřní energií. Praha: Portál, 2004

Wollschläger, M. a G. Symbol v diagnostice a psychoterapii. Praha: Portál, 2002

Kognitivně-behaviorální terapie:

Praško, J., Možný, P, Šlepecký, M. a kol. Kognitivně-behaviorální terapie psychických poruch. Praha: Triton, 2007

Neurolingvistické programování:

McDermott, I., O´Connor, J. Neurolingvistické programování v manažerské praxi. Praha: Management Press, 1999

O´Connor, J., Seymour, J. Úvod do neurolingvistického programování. Praha: Institut pro NLP, 1998

Budování komunit a skupinová terapie:

Corey, G., Schneider C., M., Eds. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál, 2006

Kalina, K. Terapeutická komunita: Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada, 2008

Kastová, V. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál, 2010

Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 2001

Kratochvíl, S. Terapeutická komunita. Praha: Academia, 1979

Peck, M. S. Svět, který čeká na zrození: Návrat k civilizovanosti. Praha: Argo, 2003

Peck, M. S. V jiném rytmu: Vytváření komunit. Olomouc: Votobia, 1995

Yalom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1999

Systemické přístupy, partnerská a rodinná terapie:

Ludewig, K. Systemická terapie: Základy klinické teorie a praxe. Praha: Pallata, 1994

Gjuričová, Š., Kubička, J. Rodinná terapie: Systemické a narativní přístupy. Praha: Grada, 2003

Jonesová, E. Terapie rodinných systémů. Hradec Králové: Konfrontace, 1996

Jonesová, E., Asen, E. Systemická párová terapie a deprese. Hradec Králové: Konfrontace, 2004

Satirová, V., Banmen, J. a spol. Model růstu: Za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta, 2005

Satirová, V. Společná terapie rodiny. Praha: Portál, 2007

Trapková, L., Chvála, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2004

Von Schlippe, A., Schweitzer, J. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta, 2001

Weber, R. Páry v psychoterapii. Praha: Portál, 2007

Willi, J. Párová terapie. Hradec Králové: Konfrontace, 1998

Systemické a rodinné konstelace:

Bílý, J. Úžasná síla celku. Praha: Pragma, 2007

Hellinger, B. Rodinné konstelace: Imperativy lásky. Praha: Triton, 2007

Hellinger, B. Skrytá symetrie lásky. Praha: Pragma, 1998

Hellinger, B., Neuhauser, J. Partnerské terapie Berta Hellingera: Jak žít v lásce. Praha: Pragma, 2005

Hellinger, B., Ten Hovel, G. Rodinné konstelace: Objevná síla. Praha: Triton, 2004

Ostatní psychoterapie:

Drápela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997

Prochaska, J. O., Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999

Zeig, J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005

Kottler, J., Carlson, J. Mumie u jídelního stolu: Pozoruhodné případy z praxe 32 předních současných psychoterapeutů. Praha: Portál, 2003

Kottler, J., Carlson, J: Nezdařená terapie: Nejhorší chyby z praxe předních současných psychoterapeutů. Praha: Portál, 2006

Peck, M. S.: Nevyšlapanou cestou: Nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu. Praha: Argo, 2002

Peck, M. S. Dále nevyšlapanou cestou: Nekonečná pouť duchovního růstu. Olomouc: Votobia, 1994

Peck, M. S. Nevyšlapaná cesta nekončí: Duchovní růst ve věku úzkosti. Praha: Argo, 1997

Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Portál, 2003

Yalom, I. D. Chvála psychoterapie. Praha: Portál, 2003

Sociální práce a supervize:

Carroll, M., Tholstrup, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton, 2004

Hawkins, P., Shohet, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2000

Matoušek, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001

Matoušek, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003

Page, S., Wosket, V. Úvod do supervize: Cyklický model. Tišnov: Scan, 2002

Šimek, A. Supervize – kazuistiky. Praha: Triton, 2004

Úlehla, I. Umění pomáhat: Učebnice metod sociální práce. Písek: Renesance, 1996

Filozofie a moderní systémové vědy:

Berger, P. Luckman, T. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999

Capra, F. Bod obratu. Praha: Maťa, 2002

Capra, F. Tkáň života: Nová syntéza mysli a hmoty. Praha: Academia, 2004

Coveney, P. & Highfield, R. Mezi řádem a chaosem. Praha: Mladá fronta, 2003

Greene, B. Elegantní vesmír: Superstruny, skryté rozměry a hledání finální teorie. Praha: Mladá Fronta, 2001

Janíček, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: Hledání souvislostí I a II. Brno: VUT, 2007

Král, M. Věda a víra. Praha: Mladá fronta, 2007

Král, M. Kosmická paměť. Olomouc: Fontána, 2002

Král, M. Změna paradigmatu vědy. Praha: Filosofia, 1994

Kratochvíl, J. V. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Hermann a synové, 1997

Kunzman, P., Burkard, F.-P., Wiedmann F. Encyklopedický atlas filosofie. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001

Luhmann, N. Sociální systémy: Obecný nástin teorie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Patočka, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Čs. spisovatel, 1992

Petříček, M. Úvod do současné filozofie. Praha: Hermann & synové, 1997

Prigogine, I., Stengersová, I. Řád z chaosu: Nový dialog člověka s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2001

Pstružina, K.) Pojednání o lidském myšlení. Praha: Ekopress, 2005

Schroeder, G. The Hidden Face Of God: How Science Reveals The Ultimate Truth. NewYork, London, Toronto, Sydney, Singapore, 2001

Wiener, N. Kybernetika a společnost. Praha: ČSAV, 1963

Wiener, N. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha: SNTL, 1960