Náplň

Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a v roce 2012 jeho první ročník získal akreditaci 1. stupně ACP v České asociaci koučů - ČAKO. Zatím je možné absolvovat jeden až pět ročníků výcviku o délce vždy 105 hodin (7x2 dny ročně). Kurz je zaměřený na nejúčinnější formy práce s lidmi – tedy na koučování s jednotlivcem a se skupinou, moderování skupinové práce, učení ve skupině, skupinové řešení problémů a skupinovou terapii.
Výcvik má integrovanou podobu, vychází ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Tuto základnu obohacuje o inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, práce s tělem, NLP a dalších škol.

Určeno pro

Kurz je vhodný pro manažery, podnikatele, vedoucí skupin, lektory, učitele, konzultanty, personalisty, sociální pracovníky, terapeuty, interní a externí kouče a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Cíl výcviku

Seznámení s nejdůležitějšími filozofickými a psychologickými základy pro nedirektivní efektivní práci s lidmi, osvojení si metodiky a zásad neinstruktivních způsobů vedení lidí a praktické zvládnutí nejúčinnějších koučovacích a moderačních nástrojů pro jednání s jednotlivcem a se skupinou v oblasti managementu, řízení změn, výuky, výchovy, terapie i v poradenství.

Zaměření jednotlivých ročníků

1. ročník (105 hodin)
Kurz je po úspěšném absolvování zakončen akreditovaným certifikátem 1. stupně ACP: „Výcvik v koučování - 1. stupeň - Koučování s jednotlivcem (105 hodin)“.
Hlavním důrazem 1. ročníku kurzu je probrání filozofie a metodiky koučování s jednotlivcem a praktický nácvik individuálních koučovacích rozhovorů, a to jak mezi účastníky navzájem, tak později i s externími klienty. Nácvikové rozhovory neřeší modelové situace, ale jsou zaměřeny na reálné aktuální potřeby účastníků – to znamená, že v této fázi se účastníci nejenom učí koučovat, ale zároveň si odnášejí i řešení svých aktuálních osobních, manažerských, vztahových či profesionálních potřeb. Výcvik je v mezidobích mezi soustředěními doplněn zadáními pro praktickou práci účastníků s lidmi v jejich okolí, ze kterých účastníci zpracovávají písemné zápisy a postupně i videonahrávky.

2. ročník (105 hodin)
Kurz je zakončen certifikátem: „Výcvik v koučování - 2. stupeň - práce se skupinou a psychologické školy (105 hodin)“.
Obsahem 2. ročníku je především nácvik různých forem skupinové práce (skupinové koučování, skupinové moderování, týmové řešení problémů, skupinový výcvik) a rozšíření metodického aparátu práce s lidmi o nedirektivní psychologické a psychoterapeutické přístupy, jako jsou Gestalt experimenty, NLP, Ericksonský přístup, metodika budování komunit, psychoterapie zaměřená na tělo, práce se symboly, apod. V koučování s jednotlivcem se podrobněji nacvičuje práce se zadáním a s kreativními reflexemi.

3.-5. ročník (105 – 315 hodin)
Kurz je zakončen certifikátem: „Výcvik v koučování - 3. stupeň - supervize a intervize (105 – 315 hodin)“.
3.-5. navazující ročníky jsou především supervizní, kdy si účastníci na kurz přinášejí své reálné případy z praxe a s jejich pomocí pracují na svém dalším rozvoji. Ke spektru používaných nástrojů pak každý ročník přidává další metodické prvky z psychoterapeutických a jiných škol využitelných pro tvořivou práci s lidmi i se sebou samými podle potřeb účastníků. Příkladem může být skupinová terapie, externalizace problému, systemické konstelace, výklad snů, různé druhy spirituálních inspirací, apod.

Podrobnější obsah jednotlivých ročníků

Obsah 1. ročníku:

• Filozofické a vědecké předpoklady efektivní práce s lidmi – direktivní a nedirektivní přístupy, práce s lidmi jako kombinace řízení, vedení a koučování, postmoderní pohled na výchovu, výuku, řízení, změnu a poradenství respektující kompetentnost a odpovědnost partnera, důvěra ve zdroje lidí, komunikace z hlediska vyjednávání potřeb
• Zdroje koučování - Sokratés, Platón, existencialismus, fenomenologie, konstruktivismus, Rogersovská a Gestalt psychologie a terapie, systemika, NLP, Ericksonská strategická terapie, práce s tělem,…
• Krize tradičních věd a moderní vědecké poznatky týkající se sebeorganizace živých systémů (kvantová fyzika, kybernetika II. řádu, teorie chaosu, obecná systémová teorie, komunikační teorie, autopoiéza)
• Teorie a metodika koučování – vedení rozhovoru a jeho fáze, naplňování kontraktu, druhy vedení a podpory, koučovací nástroje, typologie otázek, reflexe a sebereflexe, práce se zadání
• Zaměření na řešení, škálování, změny kontextů a další účinné koučovací techniky, efektivita koučování • Osobnost a etika kouče, etické kodexy a akreditační systémy ČAKO, ICF a EMCC, interní zákaznické vztahy, plán osobního rozvoje
• Nácvik koučovacích rozhovorů s jednotlivcem
• Supervize praktické práce s lidmi z okruhu účastníků v mezidobí mezi soustředěními (dalších cca 15 hod. individuální praxe nad časový rámec vlastního výcviku)
• Základní metodika a ukázka odlišností při koučování se skupinou
• Supervize závěrečné videonahrávky individuálního koučovacího rozhovoru

Obsah 2. ročníku:

• Opakování koučování s jednotlivci - důraz na práci se zadáním a vedení rozhovoru se zapojením reflexí
• Metodika a nácvik různých forem skupinového koučování
• Hlubší procvičení dovedností vytváření synergie ve skupinovém koučování a v moderování skupinové práce
• Uvedení do dalších koučovacích a terapeutických škol z okruhu humanistické a fenomenologické psychologie - hlubší emocionální zážitky ve skupině, rozšíření repertoáru použitelných metod při různých formách práce s lidmi:
- NLP (neurolingvistické programování) – výběr technik z rodinné, Ericksonské a Gestalt terapie – např. kotvení zdrojů
- PCA (Person Centered Approach Carla Rogerse) a Peckova psychologie vytváření komunit - důraz na emocionální a empatické sdílení se s klientem, důvěru a respekt v jeho zdroje a autentičnost kouče/poradce
- Gestalt terapie – využití teorie pole a psychologického modelu figury a pozadí, celostní a procesní přístup, důraz na uvědomování si a prožívání v přítomnosti a reflexivní formy práce, experimenty na více židlích, uzavírání tvarů, apod.
- Ericksonská strategická terapie – sestavování překvapivých účinných intervencí
- Práce se symboly a rituály
- Nahlédnutí do metody systemických konstelací
- Základy narativní formy práce a využívání externalizace
- Výběr prvků z psychoterapií zaměřených na tělo
• Základní metodika skupinové moderace.
• Další metody skupinové práce:
- Nácvik moderování skupinové práce k naplnění specifického zadání Skupinové řešení problémů
- Sestavování a provozování kreativních, projektových a sociálně psychologických cvičení a her k navození učebního zážitku a k naplnění konkrétního zadání
- Vedení skupinového výcviku
• Supervize závěrečné videonahrávky skupinového koučování

Obsah 3. a dalších supervizích ročníků:

• Vyjednání zadání individuálního ročního projektu týkajícího se práce s lidmi
• Individuální a skupinové koučování externích hostů s reálnými potřebami a zadáními pod supervizí vedoucího výcviku
• Supervidované individuální a skupinové koučování mezi účastníky navzájem a moderování konkrétních potřeb účastníků zaměřené na jejich další osobní rozvoj a na naplňování cílů jejich projektů
• Sdílení zkušeností a řešení problémů z různých forem poradenské a manažerské práce
• Vzájemná pomoc, reflexe a intervize řešení těžších případů u klientů (například formou Bálintovské skupiny)
• Příprava a realizace cvičení pro ostatní účastníky rozvíjející jejich poradenské, interpersonální a individuální kompetence
• Doplnění dalších poradenských a koučovacích dovedností:
- Výběr dalších prvků a metod z terapií zaměřených na tělo
- Využívání metafor, metody klíčových slov a vět nesoucích energii
- Prohloubení narativní formy práce s příběhy klientů a další způsoby využívání externalizace
- Rozvíjení představivosti, imaginativních forem práce a aktivní imaginace
- Využití několika prvků z metodiky výkladu snů
- Vybrané aspekty z arteterapie a muzikoterapie
- Využití prvků z psychodramatu
- Využívání postupů ze skupinové terapie a skupinového poradenství
- Inspirace z různých duchovních a spirituálních přístupů
• Procvičování dalších prvků z Gestalt terapie – zejména prohloubení zvládání metod dialogu na více židlích, situací tady a teď, využívání tvořivých experimentů a práce s uvědomováním a s prostorem
• Rešerše z odborné literatury a z mezinárodních koučovacích a terapeutických konferencí
• Rozbor, reflexe a supervize k videonahrávkám koučovací a moderační práce účastníků
• Intervizní skupiny a práce s reálnými potřebami účastníků v případě jejich zájmu přímo na jejich pracovišti
• Obhájení výsledků ročního individuálního projektu.

Termíny konání a organizace začlenění zájemců do výcvikových skupin

Jeden ročník sestává ze 7 dvoudenních soustředění vždy se 6-8-týdenní pauzou, ve které se účastníci věnují své individuální praxi podle zadání z tréninkových bloků.

V současné době jsou pravidelně spouštěny 1. až 3. ročník kurzu, a to dvakrát do roka – v jarním a podzimním běhu, a to vždy, jakmile se naplní kapacita skupiny, kterou tvoří 8-12 účastníků. Jarní běh v průběhu března až května, podzimní je zahajován v září až listopadu, vždy podle časových možností přihlášených. V posledních 8 letech doposud proběhlo 55 ročních výcviků s více než 600 účastníky.
Zájemci posílají svou přihlášku s uvedením ročníku, do kterého se hlásí a preferovaného termínu zahájení (jaro nebo podzim), na níže uvedenou adresu. Závazní přihlášení jsou pak obesláni s návrhem několika možných konkrétních dat zahájení, která jsou organizátorem slaďována tak, aby mohl být termín přizpůsoben časovým možnostem všech přihlášených.

Termíny dalších šesti výukových bloků v ročníku se pak domlouvají až na prvním soustředění na celý rok dopředu opět tak, aby vyhovovaly všem zúčastněným.

Účastníci většinou volí konání kurzu v pracovních dnech (nejčastěji čtvrtek-pátek), občas se skupina dohodne i na jednom nebo dvou víkendových termínech (pátek-sobota) v daném ročníku.

Hlavní lektor

Ing. Milan Bobek, MSc.

bobekMilan Bobek je akreditovaným koučem – supervizorem nejvyššího stupně v České asociaci koučů, držitelem britského certifikátu CTP pro tréninkovou praxi akreditovaného profesní organizací CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development), absolventem tříletého výcviku koučů v institutu systemického koučování, dvouletého kurzu Gestalt přístup v osobním a pracovním kontextu a ročního výcviku ve vedení systemických a rodinných konstelací a také řady postgraduálních manažerských kursů zaměřených na efektivitu skupinové práce, budování a vedení týmů a komunikaci. Po absolvování VŠ v oboru telekomunikací získal na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT Praha ve spolupráci se Sheffield Hallam University postgraduální titul MSc. v oboru strategického řízení lidských zdrojů a nyní dokončuje na FF UK v Praze jednooborovou psychologii.

Po desetileté praxi personálního manažera a ředitele v několika organizacích byl osm let partnerem, lektorem a konzultantem společnosti NEWTON Solutions Focused, a. s. Nyní je třetím rokem projekt manažerem a senior konzultantem společnosti FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence), kde se specializuje na individuální koučování, manažerskou supervizi, moderování, efektivní práci s jednotlivcem a se skupinou, zavádění moderních personálních a řídících systémů do firem a na budování týmů.
Vede praktickou výuku v předmětech zaměřených na růst osobnosti a na práci s lidmi na manažerské vysoké škole NEWTON College, a. s., Brno.

Mimo jiné je hlavním autorem knihy Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese, NC Publishing Brno, 2008, která souoží jako základní učebnice k výcviku a také je autorem výzkumné monografie Effectiveness of non-directive coaching, Sheffield Business School, 2003. Je zakládajícím členem České asociace koučů a vede roční až čtyřleté certifikované výcviky v koučování a v efektivní práci s lidmi (dosud více než 600 absolventů v 55 skupinách).
Na jednotlivých soustředěních výcviku se podílejí i další lektoři a kouči FBE.

Přehled procvičovaných koučovacích postupů a metod

Vedení a podpora • Práce se zadáním • Navázání vztahu a vytvoření bezpečného prostředí • Respekt a důvěra ve schopnosti a zdroje lidí • Otevřené konstruktivní otázky namísto instrukcí a rad • Nerekapitulování, nevnášení vlastních myšlenkových schémat a nepřebírání odpovědnosti za partnera • Přesná definice žádoucích výstupů a cílů • Škálování • Zaměření na řešení a ne na problém • Představivost, imaginace a otázka na zázrak • Hledání malého rozdílu, který může způsobit velký rozdíl • Začít nové raději než končit se starým • Přerámování (volba výkladu) a změny kontextů (objevné úhly pohledu) • Využití externích vzorů a vžívání se do druhých • Konstruování možností • Moc slov, víry a rozhodnutí • Paradoxní předpisy, narušení rovnováhy systému • Moc pozorování a předstírání • Klíčová slova nesoucí význam a energetické zkratky • Psychologická práce s energií, pozitivní plánování a potěšení ze života • Metafory, analogie a podobenství • Uvědomování a prožívání • Tvořivé experimenty a dialog na několika židlích • Kotvení zdrojů • Narativní forma práce s příběhy • Externalizace problému • Pravidelnost, „domácí úkoly“ a vykazatelnost • Synergická spolupráce s koučem – být partnerem v klientově hře • Ocenění, uznání a povzbuzování není nikdy dost • Reflexe a nabídka alternativ • Závěrečná zpětná vazba a intervence.

Popis výcviku v pdf formě VÝCVIKY V KOUČINKU A EFEKTIVNÍ PRÁCI S LIDMI (pdf)…

Přihláška na VÝCVIKY V KOUČINKU A EFEKTIVNÍ PRÁCI S LIDMI (pdf)…