Individuální koučování

Koučování je individuální forma osobního rozvoje, která vychází z nedirektivních principů práce s lidmi. Podporuje zejména sebeorganizaci klienta, převzetí jeho odpovědnosti za aktivizaci svých vlastních zdrojů a svobodnou proaktivní volbu dalšího postupu zvoleným směrem.

Jde v něm o proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho profesních i osobních cílů při současném respektování zájmů a potřeb jeho sociálního okolí.

Jedná se o konstruktivní rozhovor vedoucí k trvalému a efektivnímu zvyšování kompetencí klienta. Koučovaný nese odpovědnost za stanovování svých cílů, hledání cest k nim i za dosahování konečných výsledků.

Kouč přitom odpovídá za proces efektivní podpory klienta, doprovází koučovaného v hledání jeho vlastních postupů, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě co nejefektivnějších postupů k cíli.

Nejedná se o expertní poradenství, ale důraz je zde položen na to, aby si koučovaný hledal svá vlastní řešení, která vycházejí z jeho originálních zdrojů.

Hlavními nástroji kouče přitom jsou konstruktivní otázky, tvořivé reflexe a práce se zadáním třetích stran jako s inspirativní výzvou překonávat zdánlivé hranice svých možností.

Kouč může pracovat i s firemním zadání mířícím k určeným cílům, avšak respektuje přitom očekávání a cíle koučovaného.

více ...

Skupinové koučování

Koučování může být použito i jako netradiční forma práce se skupinou, pokud má alespoň několik účastníků podobná nebo společná témata a zadání.

Cílem je dosáhnout osobní posun a pokrok, který bude viditelný a užitečný pro okolí a přispívá ke zvýšení výkonnosti společnosti.

Skupinové koučování jde dále než moderování, neboť kromě společného zadání pracuje i s individuálními posuny každého z účastníků, které směřují k naplnění tohoto společného zadání.

Velikost týmu pro skupinový koučing se pohybuje od 2 do maximálně 8 osob. Délka setkání závisí na počtu členů a zadání (3 hodiny až dva dny).

více ...

Moderování skupinové práce

Moderování (neboli facilitace) je forma skupinové práce, kdy nezávislý moderátor pomáhá skupině společně řešit nějaké téma, usnadňuje a koordinuje shodu mezi účastníky, ale do vlastních řešení povětšinou nezasahuje a nevstupuje do nich svými odbornými vstupy. Nositelem obsahu a řešení je skupina. Moderátor či facilitátor se zaměřuje na posilování skupinové dynamiky a na podporu skupinových procesů, aby se všichni optimálně zapojili a společná práce postupovala efektivně k cíli.

Moderování se používá například u skupinového řešení problémů, při pracovních poradách, pro vedení workshopů zaměřených na vytváření nových postupů, u rozvojových a vzdělávacích skupinových setkání a u všech dalších témat, kde má smysl, aby se řešení účastnilo více osob.

více ...

Mediace

Mediace je jednou z metod řešení konfliktů a sporů mezi dvěma a více stranami a lze ji použít též ke zvládání obtížných komunikační situací v manažerské a obchodní praxi.

Naši mediátoři vám s využitím mediačních technik a metod pomohou řešit rozmanité konflikty a nedorozumění v mezilidských vztazích a komunikaci, neshody mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými nebo spolumajiteli, či složité situace v obchodním vyjednávání s dodavateli, zákazníky nebo konkurenty.


Základní postup mediace:
• Vyjasnění potřeb a očekávání jednotlivých stran
• Informační příprava moderátora a stran sporu
• Zahájení mediace - seznámení s procesem a rolí mediátora
• Naslouchání stranám sporu
• Setkání stran sporu a vzájemné naslouchání
• Případná setkání s každou ze stran zvlášť
• Hledání možných řešení ke vzájemnému prospěchu
• Dosažení dohody – odsouhlasení podmínek a formulací
• Sepsání dohody a závěr mediačního sezení
• Zpětná vazba – co už se daří plnit, co se posunulo dopředu a co ještě ne
• Návazné schůzky a setkání postupně řešící další sporné bodyKrátkodobé tréninky a výcviky v koučování

Krátkodobé výcviky v koučování jsou zaměřeny na rozvoj manažerů, kteří chtějí ve své práci využívat koučovací přístup, avšak mají llimitované časové možnosti, aby mohli absolvovat dlouhodobý koučovací výcvik. K tomuto účelu je k dispozici krátký 2-denní trénink nebo případně optimálně strukturovaný 6-denní výcvikový program.

více ...

Dlouhodobý výcvik v koučování a efektivní práci s lidmi

Určeno pro
Kurz je vhodný pro manažery, podnikatele, vedoucí skupin, lektory, učitele, konzultanty, personalisty, sociální pracovníky, terapeuty, interní a externí kouče a pracovníky dalších pomáhajících profesí.


Náplň
Tento dlouhodobý kurz splňuje mezinárodní standardy pro certifikovaný výcvik v koučování a v roce 2012 jeho první ročník získal akreditaci 1. stupně ACP v České asociaci koučů - ČAKO. Zatím je možné absolvovat jeden až pět ročníků výcviku o délce vždy 105 hodin (7x2 dny ročně). Kurz je zaměřený na nejúčinnější formy práce s lidmi – tedy na koučování s jednotlivcem a se skupinou, moderování skupinové práce, učení ve skupině, skupinové řešení problémů a skupinovou terapii.


Výcvik má integrovanou podobu, vychází ze systemického přístupu, který doplňuje o GROW model a metodiku Inner Game. Tuto základnu obohacuje o inspirace z Gestalt terapie, Rogersovského PCA, narativní formy práce, Ericksonského přístupu, práce s tělem, NLP a dalších škol.


Cíl výcviku
Seznámení s nejdůležitějšími filozofickými a psychologickými základy pro nedirektivní efektivní práci s lidmi, osvojení si metodiky a zásad neinstruktivních způsobů vedení lidí a praktické zvládnutí nejúčinnějších koučovacích a moderačních nástrojů pro jednání s jednotlivcem a se skupinou v oblasti managementu, řízení změn, výuky, výchovy, terapie i v poradenství.

více ...

Akreditovaný roční výcvik v koučování

Zde uvádíme podrobnější obsah ročního koučinkového kurzu, který je součástí dlouhodobého výcviku v koučování a v roce 2012 získal akreditaci 1. stupně ACP v České asociaci koučů.

více ...

Supervize koučování

Supervize spočívá v podávání koučovací zpětné vazby, reflexí a případně i výukových poznámek k výkonům interních nebo samostatných koučů koučem - supervizorem. Další možností je intervize od kolegy kouče.

Supervizi lze poskytovat ve skupinové nebo individuální podobě.

Cílem je zdokonalování koučovacích dovedností i přístupu supervidovaných koučů, obohacení o nové postupy a techniky, prevence jejich vyhoření a osobnostní rozvoj.

Supervize zpravidla probíhá v jedno až čtyřhodinových blocích.

více ...

Výcvik moderování skupinové práce

Výcvik je zaměřen na přípravu účastníků na vedení vlastních moderovaných workshopů zaměřených na skupinové řešení problémů s využitím skupinových kreativních technik. Účastníci se zdokonalí v používání moderačních technik a postupů, v zásadách vedení skupinové práce formou facilitace a moderování. Po tomto praktickém nácviku budou účastníci schopni samostatně moderovat práci skupiny.

více ...

Výcvik v mediaci

Mediace a zprostředkování při řešení neshod, konfliktů a sporů
Rozsah - základní 2 denní trénink
Následné 2 tréninkové dny - praktický nácvik mediace pod supervizí


CÍLE
• naučit se používat mediační techniky a metody k řešení sporů mezi dvěma a více stranami
• zvládnout techniky řešení konfliktů
• zvládat obtížné komunikační situace v manažerské praxi

více ...